Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

Obec Slovákov v Kopřivnici‚z.s.

o nás

 

Aj keby som vo svete boh vie kde išiel, cestičku k domovu vždy by som našiel! 

Z histórie:

2005
Založený záujmový spolok "Obec Slovákov v Kopřivnici"- jeden z hlavných iniciátorov bol p.Jozef Černý,Marián Kálna a další...

25.09.2006
Registrované Ministerstvom vnútra ako občianske združenie s názvom: "Kopřivnické združenie občanov slovenskej národnosti v Kopřivnici".... 
Zisk dotácie na r.2007 od mesta Kopřivnice na kultúrné podujatia!Vybavil za nás Bc.M.Kálna. Stal sa našim prvým predsedom.
20.09.2007
Zmena na Ministerstve vnútra na "Regionálna Obec Slovákov  Kopřivnice" a začlenenie do Obce Slovákov v ČR. Prerokoval M.Kálna na OS v Prahe.Tento sa však  z pracovn.dovodov 01/07 vzdal funkcie, zvolený bol Juraj Harašta. Ten však zo zdravot.dovodov rezignoval  a v 08/07 bol zvolený M.Kálna,tzv. staronový predseda. 

Pre r. 2008 zvolený nový výbor v zložení: predseda,Bc.M.Kálna,podpredsedníčka A.Funcínová,členovia J.Černý,Š.Mariančík,J.Duda,L.Funcín,V.Lacinová.Stali sme sa 14 Obcou Slovákov v ČR, 04/08 účasť na VII.Sneme OS v ČR,/M.Kálna,J.Černý/, tiež v 04/08 spustené naše webové stránky.11/08 Republ.rada a cena M.Hrebendu,A.Janíková,V.Lacinová.Požiadali sme znova o dotácie z mesta Kopřivnice a Moravskosliezský kraj, dostali sme vďaka nášmu predsedovi z Moravskosliezskeho kraja! 

Rok 2009 doplnený výbor a revízna komisia aklamáciou,/úmrtie A.Funcinovej /,účasť na Republikovej rade OS v ČR v Prahe 06/09 p.A.Janíková,11/09 p.M.Kálna/, žiadosť o dotácie z mesta -bohužiaľ, na tento rok sme nedostali žiadne.

Rok 2010 výročná konferencia,boli aj hostia z Prahy,/viď V skratke/, v 02/10 účasť na mimoriadnom sneme OS v ČR v Prahe./viď sekcia V skratke/,ďalej v 11/10 Republ.rada a cena M.Hrebendu /viď V skratke/

Rok 2011 VIII.snem OS v ČR v Prahe, zvolení boli: podpredsedníčka Anna Janíková, členka výboru E.Šulová, predseda reviz.komisie V.Adámek a ako náhradníčka členka výboru V.Lacinová.10/11 Seminár národnost.menšín v Bobrovci na pozvanie čechov žijúcich v SR.Boli okrem preds.OS p.Slušného aj p.Krňávková z Karvinej a od nás p.Janíková,10/11 revízná komisia za VR OS bola v Karvinej,zúčastnila sa jej p.A.Janíková ako jej členka.

Rok 2012 v januári účasť našej Obce Slov. na monitoringu slov.jazyka v Ostrave s členami Európskej charty o jazykoch menšín. /p.Janíková/ 04/12 v rámci projektu Heuréka sa uskutočnilo Medzinárod.stretnutie slovákov v Kolmóši v Maďarsku.Reprezentovali nás ROS z Prahy,Kladna,Karvinej,Třinca,od nás bol M.Kálna,náš predseda.V decembri bol zvolený nový výbor,keď sa stávajúci predseda vzdal funkcie a stal sa predsedou J. Harašta, podpredsedníčkou zostala p.A.Janíková, výbor bude pracovať v zložení: J.Funcin,E.Šulová,M.Juřenová,pokladník zasa p.Š.Mariančík.Revízna komisia zostala v pôvod.zložení.Ďakujeme celému výboru za jeho činnosť pre OS v Kopřivnici.30.11.sa uskutočnila v Prahe konferencia k príležitosti 20.výročiu vzniku OS v ČR a 1.12. Republi.rada,Našu obec zastupovala A.Janíková

Rok 2013 Vo februári na člen.sch.odsúhlasený plán aktivít na r.2013.Akcia naviac v 06/13 bol minigolf,v 08/13 záhradná slávnosť a v 11/13 životný  príbeh Š.Mariančíka. V novembri zasadala Republik.Rada v Prahe,cena M.Hrebendu tiež.Od nás sa zúčatnili predseda a podpredsedníčka.

Rok 2014 v marci konferencia ROS,prítomná členka VR OS v ČR p.Juliana Kopecká,predsed.ROS Kladno. P.Kopecká okrem iného poďakovala za VR OS a v podstate aj za nás, bývalému predsedovi Bc.M.Kálnovi za jeho dlhoročnú a obetavú činnosť pre ROS Kopřivnice.Zvolený nový výbor/viz sekcia výbor/,predseda ROS,revízna komisia,odsúhlasený plán činnosti na r.2014,zvolení zástupcovia ROS na Snem do Prahy 05/14 p.Harašta J,, p.Janíková A. 11/14 Republ.rada,M.Hrebenda a konferencia/p.Harašta,p.Šmahlíková/ v Prahe /viď V skratke/.

Rok 2015 vo februári sme sa rozlúčili s p.Jožkom Chovancom!18.3. sa uskutočnila výr.členská schôdza.Predsedou revíz.komisie sa stal po odstúpení  pred.p.Adámka a člena rev.kom.p.Kálny aklamáciou p.Janík,novým členom p.Lukáč.V júli sme sa rozlúčili navždy s p.Katkou Mariančíkovou.V októbri s pánom Jankom Kováčikom,nezabudneme! 11/15 Republ.rada,konferencia  a cena M.Hrebendy /p.Harašta,p.Janíková/

Rok 2016 Máme vytvorené nové stanovy zmenou občianskeho zákoníka. 9.3.2016 výr.členská schodza,v auguste sme sa rozlúčili navždy s pánom Jánom Dudou,zakladajúcim členom výboru OS.V septembri sme urobili výstavku k 10. výročiu vzniku OS na Mestskom úrade. Je nás 55 členov /od 44 do 88 r./ 12/16 M.Hrebenda,Republ.rada v Prahe/p.Harašta,p.Janíková/,17.12. predvianoč.posedenie spojené s oslavou 10.výročia vzniku Obe Slovákov  v Kopřivnici./viď v skratke/

Rok 2017 1. 3. výročná čl.sch.Predseda p.J.Harašta už nechcel kandidovať na post predsedy,volený nový výbor v zložení :A.Janíková,O.Šmahlíková,E.Šulová,L.Slavíková,P.Janík.Predsedom sa stala Anna Janíková,podpredseda Pavel Janík, pokladník O.Šmahlíková.Revízna komisia zvolená,O.Nečasová,E.Lukáč,M.Juřenová,predseda-Olga Nečasová.Ďalej zvolení 2 náhradníky,J.Richter a S.Čeladníková. Na X.Snem OS v ČR zvolení delegáti: Janíková A. Šmahlíková O. nahradník,P.Janík.Ďakujeme celému výboru za jeho činnosť pre OS v Kopřivnici. Delegáti Janíkovi sa zúčastnili X.Snemu v Prahe 13.5.2017,zvolený nový predseda OS v ČR,/info viď v skratke/.V júli sme sa rozlúčili s Jankom Mariančíkom, česť jeho pamiatke!V novembri na Cenu M.Hrebendy a Republik.radu len predsedovia OS,bola A.Janíková.Na predvianoč.posedení bolo prijatých  7nových členov!

Rok 2018 14. 3. výročná členská sch. Máme už 8 nových členov! Miesto náhradníka J.Richtra bol zvolený Pavol Ridzák.Odsúhlasený plán činnosti na r. 2018 a členský príspevok 150 Kč /os. Pribudla ďalšia členka takže už ich je 9!Dńa 8. 6. 2018 odišiel navždy náš Štefan Martinko,česť jeho pamiatke! Korene budú vychádzať ako príloha Slovenských Dotykov od 05/18.Manželia Vajdovi odišli domov,na Slovensko.Ďakujeme,že ste boli s nami.Činnosť ukončil p.J.Richter.Ladislav Tovaryš 27. 8. 2018 slaví 90 r! Gratulujeme mu v Kopřiv.novinách z 2. 8. 2018. E.Lukáč 28. 8. slaví 80! gratulácia v Kopř.n.z 23. 8. 2018.Dňa 15. 9. návšteva výboru OS v Karvinej. cena M.Hrebendy 9 a10. 11 v Prahe+ Republ.rada. 17.11. Pozvanie Spoločnosti MRŠ na Valnú hromadu do Piešťan-Štefánikovci:o) 20. 11. návšteva OS Třinec, slavili 15 .výr.vzniku.....

 

 

 

Sme Obec Slovákov v Kopřivnici

Vlastníme slovenskú vlajku a máme svoje tričká

Členský poplatok:
Je v hodnote  100,- Kč / rok a osobu.Od 2018 poplatok 150 Kč ,odsúhlasené výroč.člen.schôdzou 14. 3. 2018

Výhody členstva:
zľavy vstupného na akcie pre členov Obce Slovákov

------------------------------------

V časopise Slovenské dotyky - vychádzajú Korene ako prloha

prispievame aj my:

 roč.XXIII,5/ 2018,6-7/2018,8/2018,9-10/18,11/18,

Časopis KORENE:
Prvý slovenský časopis v Českej republike / o nás, pre nás /, do ktorého prispievame aj my.  v č. 3/08, 7- 8/08, 9/08, 11/08/, 12/08, 1/09, 2/09, 3/09, 4/09 /, 5/09, 6/09, 9/09, 10/09, 12/09, 2/10...až vyjdú ďalšie,budeme zasa prispievať.  Už sú tu: 3/13,4/13,5/13,6/13,1/14,3/14,4/14,6/14, /15,3/15,6/15.3/16.2/16,4/16,6/16,2/17,3/17,5/17,6/17

 

Internetové Korene na www.slovaci.cz  č. 1/12,2/12,3/12 4/12,5/12,1/13,2/13,2/14,5/14,1/15,4/15,5/15,1/16,3/16,2/16,4/16, 5/16, 6/16,1/17,2/17,4/17,5/17,1/18.

 

Internetové Korienky -//-      -//-      -//-    č. 1/12,3/12,4/12,1/13,2/13,1/14,2/14,3/14.1/15.2/15,1/16,2/16,1/17

Kopřivnické noviny:

náš príspevok: č.1/XXI z 5.1.2012,č.3/2013 z 24.1.2013,č.42 z 28.11.2013,č.1/XXV z 7.1.2016,č.35/16 z 29.09.2016, z 23.3.2017 č.11/17,z 9.11.2017 č.40/17.z 29.11.2018 č.42/18

TOPlist